Ban sheng yuan 1997

In 1930s Shanghai, a young office girl falls in love with a factory worker in the same company.

All Titles
  • HK: Ban sheng yuan Ban sheng yuan
  • HK: Eighteen Springs Eighteen Springs
  • HK: Eighteen Springs Eighteen Springs
  • HK: Half Life Fate Half Life Fate
Directed by Ann Hui show all movies of Ann Hui
Artists You Ge
as Zhu Hongcai
Lei Huang
as Xu Shuhui
Leon Lai
as Shen Shijun
Release date 12 Sep 1997
Genre Drama Romance
Links IMDb

Filter